5movies.to is Our New Domain, Please Update Your bookmark.

Watch Pacho, hybsky zbojnik (1976) Full Movie Online Free

Pacho, hybsky zbojnik (1976)
Slovak comedy, which tells the story of a legendary bandit hybskom Pacho, ranks as the most successful film audience. Pacho nie je historická postava. Pacha is not a historical figure. Je len modelom mo~ného a vysnívaného zbojníka, ktorý okrem toho, ~e bohatým berie a chudobným dáva, neznáša krivdy a feudálny útlak. It is only possible model vysnívaného and outlaw who, moreover, that takes rich and poor gives not bear injustice and feudal oppression. astejšie ako svaly pou~íva rozum. More often than muscles used common sense. Vie si poradie v ka~dej situácii za pomoci sebe tak vlastnej šikovnosti a prešibanosti. Vie for advice in every situation with the assistance of himself and his own skill and prešibanosti. So svojou dru~inou, pritom za~íva nevšedné dobrodru~stvá. With his entourage, while experiencing an unbelievable adventure. Rešpekt a obdiv nevzbudzuje len u mu~ov. Respect and admiration does not raise only in males. Napriek tomu, ~e nepatrí záletníkom, ~eny, nevynímajúc cisárovnú Máriu Teréziu, sa bijú o jeho priazeň... (oficiální text distributora)
Genre: Comedy
Release: 2 July 1976
Views:
Directors: Martin Tapak
Stars: Jozef Kroner, Dusan Blaskovic, Karol Calik
  • current rating
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Ratings: 0 votes: 0
How to Watch? Turn off the lights

Links - Quality DVD

Add Links

Similar Movies

New Movies

Popular Movies Today

X